011 37 13 30 [email protected]
Christy Goddet Bemiddelaar Logo Groot

Erkend bemiddelaar in familiale zaken & burgerlijke en handelszaken

 

Wat is bemiddeling?

In de wet vindt men volgende definitie: “Bemiddeling is een vertrouwelijk en gestructureerd proces van vrijwillig overleg tussen conflicterende partijen met de actieve medewerking van een onafhankelijke derde die de communicatie vergemakkelijkt en poogt de partijen ertoe te brengen zelf een oplossing uit te werken.”

Bemiddeling is voor partijen een vrijwillig proces: zij nemen vrijwillig deel en kunnen op elk moment het proces stopzetten.

Bemiddeling is vertrouwelijk: alles wat gezegd en bijgebracht wordt tijdens het bemiddelingsproces kan niet tegen iemand gebruikt worden en blijft binnenskamers.

De rol van de bemiddelaar is het proces te begeleiden en de communicatie tussen partijen trachten te verbeteren om ervoor te zorgen dat de uiteindelijke beslissing over de uitkomst van het conflict in handen van de partijen zelf komt te liggen.

Wanneer partijen erin slagen om samen tot een oplossing te komen is de kans groot dat deze oplossing duurzaam is en beter nageleefd wordt.

Meer info over bemiddeling vindt u op: https://www.fbc-cfm.be.

Waarom bemiddeling?

Wanneer u naar de rechtbank stapt, zal een rechter beslissen over uw geschil. Deze beslissing is bindend. Partijen hebben zelf geen enkele beslissingsbevoegdheid.

Bij bemiddeling daarentegen zoeken partijen zelf naar een gedragen uitweg voor het conflict waarin zij zich allebei kunnen vinden. U kunt met andere woorden zelf mee beslissen over de oplossing.

 

Bemiddeling gaat in de meeste gevallen ook sneller en is minder duur gezien de kosten meestal door de beide partijen gedeeld worden. Bij een procedure voor de rechtbank hebben partijen vaak elk een advocaat. Procedures kunnen lang duren.

De oplossing bij bemiddeling is vaak ook duurzaam en wordt beter nageleefd omdat ze gedragen is door beide partijen.

Rol van de bemiddelaar

De bemiddelaar moet met alle partijen op gelijke en gelijkwaardige manier omgaan en moet met de belangen van alle partijen rekening houden.

Het verloop van de bemiddeling is vertrouwelijk: ook de bemiddelaar mag niets van wat tijdens het bemiddelingsproces werd gezegd of meegedeeld naar buiten brengen. Hij/zij is trouwens ook gebonden door het beroepsgeheim.

 

Hij/zij is onafhankelijk: de bemiddelaar heeft geen enkel belang bij een bepaalde uitkomst van de bemiddeling en houdt zich zoveel mogelijk buiten de inhoud van het conflict. De bemiddelaar zal de oplossing ook niet in een bepaalde richting sturen. Partijen en partijen alleen beslissen hierover.

Hoe begin ik eraan?

U heeft een conflict of een probleem met iemand en u zou dit graag willen oplossen zonder naar de rechtbank te stappen.

Contacteer in eerste instantie zelf deze perso(o)n(en) en vraag of deze eveneens bereid is/zijn om tot een oplossing te komen via bemiddeling. Is dat het geval, dan kan er een afspraak gemaakt worden met de bemiddelaar.

 

Kunt u deze perso(o)n(en) om een of andere reden niet zelf contacteren, bespreek dan met de bemiddelaar wat mogelijk is.

Het is zeer belangrijk dat er op voorhand zo weinig mogelijk informatie door één partij wordt overgemaakt aan de bemiddelaar. Dit om de neutraliteit en objectiviteit van de bemiddelaar niet in het gedrang te brengen.

Specialisatie familiale zaken

Gezien ik als advocaat grotendeels familiezaken doe was het vrij logisch dat ik voor de specialisatie bemiddeling in familiale zaken koos.

In familiezaken draait het om mensen en vaak om kinderen.

 

 Bij bemiddeling kan er met de belangen van alle partijen, ook deze van de kinderen, rekening gehouden worden.

Specialisatie burgelijke en handelszaken

Recent behaalde ik mijn diploma bemiddeling in burgerlijke en handelszaken.

Burgerlijke zaken: conflicten waarbij een burger betrokken is (vb. burenruzie, geschil tussen burgers, geschil tussen een firma en een burger, …)

 

Handelszaken: conflicten tussen handelaars, vennootschappen of binnen een vennootschap tussen bestuurders of tussen bestuurders en aandeelhouders, …)

Ook in dergelijke conflicten is het belangrijk om te zoeken naar de behoeften of belangen van alle cliënten en naar een oplossing die tegemoet komt aan deze behoeften of belangen.

Contact

U heeft een conflict of een probleem met iemand en u zou dit graag willen oplossen zonder naar de rechtbank te stappen. Contacteer in eerste instantie zelf deze perso(o)n(en) en vraag of deze eveneens bereid zijn om tot een oplossing te komen via bemiddeling. Is dat het geval, dan kan er een afspraak gemaakt worden met de bemiddelaar.

Kantoor

Helstraat 9, 3721 Kortessem

Telefoon:

011 37 13 30

Ondernemingsnummer

0542.517.535

15 + 1 =