011 37 13 30 [email protected]

Privacy Beleid

1. Verantwoordelijke voor het verwerken van de persoonsgegevens.

Christy Goddet Bemiddelaar, met maatschappelijke vestiging gelegen te Helstraat 9, 3721 KORTESSEM, ingeschreven onder het ondernemingsnummer 0542.517.535, is verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens zoals beschreven in dit privacy beleid.

U kan Christy Goddet Bemiddelaar contacteren op het e-mail adres [email protected] en/of bereiken op het telefoonnummer +32 (0)11 37 13 30.

OPGELET! Dit privacy beleid is van toepassing op alle bezoekers. Inclusief op het personeel van Christy Goddet Bemiddelaar en de onderhouders van deze website.

2. Hoe worden persoonlijke gegevens verzameld? En voor welk doel?

Via de website https://christygoddetbemiddelaar.be verzamelt Christy Goddet Bemiddelaar enkel persoonlijke gegevens van zijn bezoekers die hier toestemming voor hebben gegeven.

Op welke manier worden er gegevens verzameld?
Contactformulier:
Onderaan elke pagina is er een contactformulier voorzien, die de bezoeker kan invullen om snel contact met Christy Goddet te kunnen verkrijgen. In dit formulier worden enkel de volgende persoonlijke gegevens verzameld: (Volledige) Naam, E-mail adres, Telefoonnummer, Bericht.

De gevraagde gegevens worden enkel en alleen gebruikt voor het beantwoorden van de gebruiker zijn formulier ingaven.

Analytics:
Christy Goddet Bemiddelaar maakt gebruik van Google Analytics op de website https://christygoddetbemiddelaar.be, om zo zijn doelgroep beter leren te begrijpen. Google Analytics verzamelt de volgende gegevens van onze bezoekers: IP adres, geografische locatie, browser type, toestel type, surf gedrag, en referentiekanaal (de manier hoe u op de website terecht bent gekomen).

Google is gelegen in: Mountain View, California, United States; wat dus ook inhoudt dat de gegevens die worden verzameld door Google Analytics buiten Europa worden bijgehouden, in de USA. Google Analytics is een derde partij cookie, en mag daarom door u (de bezoeker) geweigerd worden. Voor meer informatie verwijzen wij u door naar de webpagina die het cookie beleid bevat: https://christygoddetbemiddelaar.be/cookie-beleid/.

Cookies:
Christy Goddet Bemiddelaar maakt ook gebruik van cookies op de website https://christygoddetbemiddelaar.be/ voor het verbeteren van de gebruikerservaring. Voor een volledige lijst van alle cookies die worden gebruikt op deze website, verwijzen wij u door naar de webpagina die het cookie beleid bevat: https://christygoddetbemiddelaar.be/cookie-beleid/.

Waarom verzamelt Christy Goddet Bemiddelaar deze gegevens?
Persoonlijke gegevens worden enkel en alleen op goedkeuring van de bezoeker verwerkt voor de hieronder omschreven redenen:

– Wanneer wij toestemming hebben gekregen om dit te mogen gebruiken;
– Om te voldoen aan de wettelijke of reglementaire bepalingen waaraan wij zijn onderworpen;
– Wanneer Christy Goddet Bemiddelaar daarvoor een gerechtvaardigd belang heeft, zoals bijvoorbeeld, al naargelang het geval, het voeren van direct marketing, het voorkomen van fraude, het beheren van interne administratie of het bewaken van een passende netwerk- en informatiebeveiliging, in welk geval wij steeds streven naar een evenwicht tussen dat belang en het respecteren van de privacy van de betrokkene.

Mits toestemming, voor zover vereist, verzamelt Christy Goddet Bemiddelaar persoonsgegevens voor de volgende concrete doelen:

Om de aanvraag voor diensten in behandeling te nemen.
Als u onze website bezoekt om informatie te verzamelen en/of vragen heeft over onze diensten of wanneer u zich bijvoorbeeld aanmeldt voor Christy Goddet Bemiddelaar nieuwsbrief, dan heeft Christy Goddet Bemiddelaar in ieder geval uw adresgegevens nodig. Alle informatie die Christy Goddet Bemiddelaar in deze precontractuele fase over u ontvangt, gebruikt Christy Goddet Bemiddelaar alleen om u van de gevraagde informatie te voorzien, op de wijze zoals u dat wilt. Ook wanneer u uiteindelijk beslist om klant te worden bij Christy Goddet Bemiddelaar, zal Christy Goddet Bemiddelaar u om een aantal persoonsgegevens vragen zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres.

Om de beste service aan te bieden en te informeren over gebruiksmogelijkheden.
Christy Goddet Bemiddelaar gebruikt persoonsgegevens om haar diensten uit te kunnen voeren en voor administratieve doeleinden.

Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.
In heel wat gevallen is Christy Goddet Bemiddelaar wettelijk verplicht om bepaalde persoonsgegevens te bewaren en/of mee te delen aan overheidsinstanties, bijvoorbeeld in het licht van algemene fiscale en boekhoudkundige verplichtingen. In het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek kan Christy Goddet Bemiddelaar worden verplicht om bepaalde gegevens op een vertrouwelijke manier aan de nodige overheden mee te delen.

Om studies, testen en statistieken bij te houden, voor o.a. trendanalyse.
Christy Goddet Bemiddelaar kan anonieme, geaggregeerde gegevens gebruiken om bijvoorbeeld intern en extern te rapporteren over het gebruik van haar diensten. De gegevens die hierbij gebruikt worden zijn niet terug te brengen naar een bepaald individu. De informatie die Christy Goddet Bemiddelaar uit deze analyses haalt, wordt gebruikt voor het opvolgen van de bereikbaarheid van deze website.

3. Hoe worden de persoonlijke gegevens beveiligd?

Christy Goddet Bemiddelaar streeft er te allen tijde naar om persoonsgegevens en privacy te beschermen, zowel in de fysieke kantoren als op het netwerk van Christy Goddet Bemiddelaar. Christy Goddet Bemiddelaar draagt zorg voor passende organisatorische en technische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen.

Christy Goddet Bemiddelaar medewerkers worden opgeleid om correct om te gaan met vertrouwelijke gegevens. Ook wordt bij privacygevoelige aankopen een inschatting gemaakt op het vlak van veiligheid en de bescherming van persoonsgegevens. Voor de beveiliging van gegevens heeft Christy Goddet Bemiddelaar specifieke personen in dienst die toezien op de naleving van de wetgeving en de ethische aspiraties. Christy Goddet Bemiddelaar heeft ook gespecialiseerde personen in dienst die instaan voor de veiligheid van de website.

Indien er zich een gegevenslek zou voordoen met ongunstige gevolgen voor persoonsgegevens, dan wordt de klant persoonlijk verwittigd in de door de wet voorziene omstandigheden.

Het aantal medewerkers van Christy Goddet Bemiddelaar dat toegang heeft tot persoonlijke informatie is beperkt en zorgvuldig geselecteerd. Aan deze werknemers wordt toegang tot persoonlijke informatie verleend voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren.

Christy Goddet Bemiddelaar website vermeldt soms links naar sites van derden (sociale media, organisatoren van door Christy Goddet Bemiddelaar gesponsorde events/projecten) waarvan de gebruiksvoorwaarden niet onder het toepassingsgebied van deze Privacy Policy vallen. Lees aandachtig hun beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens.

4. Hoe lang worden de persoonlijke gegevens bewaard?

Christy Goddet Bemiddelaar bewaart en verwerkt uw persoonsgegevens zolang het nodig is om de doeleinden zoals beschreven in punt 2 te realiseren.

De bewaartermijn kan dus per doel verschillen, bijvoorbeeld om wettelijke verplichtingen na te komen (om tegemoet te komen aan onze boekhoudkundige en fiscale verplichtingen is Christy Goddet Bemiddelaar bijvoorbeeld verplicht om facturatiegegevens voor maximaal 7 jaar bij te houden) of uit de juridische noodzaak om bepaalde gegevens als bewijs te bewaren bij geschillen, tot maximaal 10 jaar na beëindiging van uw contract. Deze gearchiveerde gegevens zijn uiteraard wel slechts beperkt toegankelijk.

5. Rechten van de bezoeker

U kan een aantal rechten betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens uitoefenen ten aanzien van Christy Goddet Bemiddelaar, voor zover u over die rechten beschikt onder de toepasselijke wetgeving.

U kan deze rechten uitoefenen door gebruik te maken van de contactgegevens vermeld onder punt 1 van deze Privacy Policy. Christy Goddet Bemiddelaar zal dergelijke verzoeken beantwoorden en al dan niet gevolg verlenen aan dergelijke verzoeken overeenkomstig de toepasselijke wetgeving en in principe binnen een periode van één (1) maand, eveneens overeenkomstig de toepasselijke wetgeving.

Om uw rechten uit te oefenen, en om elke ongeoorloofde openbaarmaking van uw persoonsgegevens te voorkomen, dient u ons een bewijs van uw identiteit te verschaffen. Wij vragen u dan ook om bij voorkeur een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart toe te voegen aan uw aanvraag. De aanvraag kan gestuurd worden naar de gegevens vermeld onder punt 1 van deze Privacy Policy.

Wanneer u dit nodig acht, kan u zich eveneens richten tot of een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Belgische Privacy Commissie) ( [email protected]).

Recht op bezwaar
U heeft te allen tijde het recht om vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die gesteund is op het gerechtvaardigd belang van Christy Goddet Bemiddelaar. Indien door u bezwaar gemaakt wordt, staakt Christy Goddet Bemiddelaar de verwerking van die persoonsgegevens tenzij Christy Goddet Bemiddelaar dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Recht op inzage en transparantie
U hebt het recht op (gratis) toegang tot de gegevens die uzelf betreffen en om een kopie van deze persoonsgegevens te verkrijgen. U kunt ons bovendien vragen:

 • Of wij persoonsgegevens van u verwerken;
 • Voor welke doeleinden wij die verwerken;
 • Welke categorieën van persoonsgegevens wij verwerken;
 • Met welke categorieën van derden wij uw persoonsgegevens delen;
 • Wat de oorsprong is van de verwerkte gegevens;
 • Welke rechten u heeft.

Recht op rectificatie en gegevens wissen
U heeft als betrokkene het recht om onvolledige, foutieve, ongepaste of verouderde persoonsgegevens te laten verbeteren of aanvullen. Om uw gegevens up-to-date te houden, verzoeken wij u hoe dan ook om ons elke wijziging te melden, zoals in geval van een verhuis.

U heeft tevens het recht om, zonder onredelijke vertraging, het wissen van uw persoonsgegevens te verkrijgen indien en in zoverre:

 • de persoonsgegevens niet langer zijn nodig zijn voor de doeleinden;
 • er niet langer een rechtsgrond voorhanden is;
 • u bezwaar maakt tegen de verwerking, en er geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking door Christy Goddet Bemiddelaar;
 • de persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt zijn;
 • de persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Christy Goddet Bemiddelaar zal u na uitvoering van een verzoek tot verwijdering een bevestigingsbericht sturen. Bij gedeeltelijke verwijdering zal Christy Goddet Bemiddelaar eveneens toelichten waarom niet volledig aan het verzoek kon worden voldaan.

Het is mogelijk dat, afhankelijk van de aard van het verzoek, sommige diensten niet meer kunnen aangeboden worden door Christy Goddet Bemiddelaar. Christy Goddet Bemiddelaar kan ook niet altijd alle gevraagde gegevens verwijderen, bijvoorbeeld om wettelijke verplichtingen na te komen (om tegemoet te komen aan boekhoudkundige en fiscale verplichtingen is Christy Goddet Bemiddelaar bijvoorbeeld verplicht om facturatiegegevens voor maximaal 7 jaar bij te houden).

Recht op beperking van de verwerking
Ook heeft u als betrokkene het recht om van Christy Goddet Bemiddelaar de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen, indien en in zover één van de volgende elementen van toepassing is:

 • u betwist de juistheid van de persoonsgegevens, in welk geval de verwerking beperkt wordt gedurende een periode die Christy Goddet Bemiddelaar in staat stelt de juistheid ervan te controleren;
 • de verwerking is onrechtmatig en u verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in de plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan;
 • Christy Goddet Bemiddelaar heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar u heeft deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
 • u heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van Christy Goddet Bemiddelaar zwaarder wegen dan die van de betrokkene.

In geval van beperking van de verwerking, mogen de gegevens wel nog opgeslagen worden door Christy Goddet Bemiddelaar.

6. Laatst bijgewerkt

Het is altijd mogelijk dat op de website https://christygoddetbemiddelaar.be nieuwe functionaliteiten worden toegevoegd en/of nieuwe diensten worden aangeboden. Omwille van deze reden kan het gebeuren dat wij onze privacy beleid moeten aanpassen. Wij houden altijd de vorige versie van de privacy beleid bij, en u kan deze raadplegen op https://christygoddetbemiddelaar.be/oude-privacy-beleid/.

Wij vermelden altijd de datum van de wanneer de huidige versie beschikbaar is gesteld.
Datum wijziging: 14/01/2020